14.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 21 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 22 Februāris 2011 09:18

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, 13.punktu, kas nosaka, ka dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, un 63.panta trešo daļu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja amatalgu un piemaksu apmēru nosaka dome, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 14.panta 5.daļu, kas nosaka, ka deputāti atlīdzību par piedalīšanos domes institūciju sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu saņem domes noteiktajā kārtībā un apmērā,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Aivars Kindzuls, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt šādus grozījumus Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums):

1.1. Noteikumu 1.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„1.1. Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) reglamentē kārtību, kādā tiek noteikta atlīdzība Balvu novada Domes (turpmāk tekstā – Dome) priekšsēdētājam, Domes priekšsēdētāja vietniekam, Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājam, novada pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam, pašvaldības administrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem, kā arī nosaka atlīdzības noteikšanas un izmaksas kārtību deputātiem un komisiju locekļiem.”;

1.2. Noteikumu 2.1.3.apakšpunktu papildināt ar tekstu: „(izņemot Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāju)”;

1.3. Noteikumu 2.1.punktu papildināt ar 2.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.4. Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājam, atlīdzība par darbu ir sasaistīta ar Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto 2009.gada pirmajā pusgadā valstī strādājošo mēneša vidējo darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos, proti, 471 latu, piemērojot koeficientu 1,69 un noapaļojot pilnos latos.”;

1.4. Noteikumu 2.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
„2.2. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs par darbu Domes sēdēs un pastāvīgo komiteju sēdēs papildus atlīdzību nesaņem.”;

1.5. Noteikumu 4.1.punktā skaitli „2,01” aizstāt ar skaitli „2,44”.1.6. Noteikumu 1.pielikumu pirms teksta daļas „Nodaļu vadītāji – mēnešalgas piesaistes procents no 45% - 70%, bet ne vairāk kā attiecīgajai mēnešalgu grupai noteiktā maksimālā mēnešalga:” papildināt ar šādu tekstu:

Izpilddirektora vietnieks – mēnešalgas piesaistes procents 75%, bet ne vairāk kā attiecīgajai mēnešalgu grupai noteiktā maksimālā mēnešalga:

1.

Izpilddirektora vietnieks

Administratīvā vadība

1 IV A2

1

 

1.7. Noteikumu pirmajā pielikumā juriskonsulta amata vienību skaitu „1”aizstāt ar „2”.

1.8. Noteikumos vārdu „vietnieki” aizstāt ar vārdu „vietnieks” attiecīgajā locījumā.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei