Tikšanās laikā pagastu un pilsētas pārvaldnieki kopā ar domes un pašvaldības vadību pārrunā aktuālos jautājumus novadā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 27 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 22 Augusts 2022 15:37

Pilsētu un pagastu pārvaldnieki Šķilbēnu pagasta Upītes ciemā

Lai pārrunātu jautājumus, kas skar ceļu infrastruktūru un to uzturēšanu, ceļu pārņemšanu no valsts, skolēnu pārvadājumus un skolēnu autobusu tehnisko stāvokli, kā arī citus aktuālus jautājumus, 26.jūlijā Balvu novada Šķilbēnu pagastā tikās pagastu un pilsētas pārvaldnieki ar Balvu novada domes un pašvaldības vadību, kā arī Balvu novada domes Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāju Jāni Trupovnieku.

Uzsākot tikšanos, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals klātesošos prezentācija veidā iepazīstināja ar Šķilbēnu pagastu. Pēc tam pašvaldības domes  un pašvaldības vadība pastāstīja par aktualitātēm novadā, par iesāktajiem projektiem. Ir uzsākts darbs pie Rugāju pagasta pārvaldes ēkas un Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas, ēkas ne vien iegūs jaunu izskatu, bet arī veicinās energoresursu racionālu izmantošanu pašvaldības ēkās un samazinās enerģijas patēriņu. Šī paša projekta ietvaros tiks siltināta arī Šķilbēnu pagastā Rekovas vidusskolas darbnīcu ēka. Pašvaldībai sadarbojoties ar pagastu un pilsētu pārvaldniekiem jāsaprot, kuras vēl būtu tās ēkas, kurām nākotnē redz racionālu pielietojumu un kuras būtu jāsiltina. Piemēram, pašlaik ir izsludināta tirgus izpēte Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes un katlu mājas tehniskās apsekošanas atzinuma un projektēšanas uzdevuma izstrādei ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, lai arī nākotnē varētu siltināt šo ēku.

Tika pārrunāts arī atkritumu apsaimniekošanas jautājums novadā, jo SIA “Pilsētvides serviss” nākamajā gadā beidzas līgums par bijušā Balvu  novada teritorijas atkritumu apsaimniekošanu, līdz ar to aktuāls jautājums, vai SIA “ZAAO” pārņems visu novada teritoriju, vai tiks sludināts jauns iepirkums.

Tika izdiskutēts arī jautājums par Padomju un nacistisko režīmu slavinošo demontējamo objektu Balvu novadā nojaukšanu, kas pašvaldībai jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2022. gada 15. novembrim un kas izrādās arī nav tik vienkārši, jo nepieciešams pirms nojaukšanas šos objektus muzejam dokumentēt, gan jāsakārto būvatļaujas,  jāsaskaņo ar drošības policiju un jārisina vēl daudzi citi jautājumi. Balvu novadā tie ir trīs objekti -  piemineklis Sarkanās armijas partizāniem Balvos, Sarkanās armijas partizānu nometnes vieta Baltinavas pagastā un piemineklis Sarkanās armijas partizāniem Baltinavā.

Tikšanās laikā vairākkārt tika uzsvērta informācijas pieejamība pagastos un pilsētās, jo pagasta un pilsētas pārvalžu vadītājiem jābūt kā uzticības personām iedzīvotājiem, jāsniedz informācija un jāpalīdz viņiem dažādu jautājumu risināšanā. Pagasta un pilsētas pārvaldnieki izteica vēlmi, ka tuvākajā laikā šāda tikšanās būtu nepieciešama arī ar Sociālās pārvaldes un Bāriņtiesas pārstāvjiem.

Bet galvenokārt tika pārrunāti jautājumi par pagastu ceļu uzturēšanu, valsts ceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā, skolēnu pārvadājumiem un autobusu tehnisko stāvokli. Sanāksmes laikā gan no Krišjāņu pagasta pārvaldes, gan Šķilbēnu pagasta pārvaldes puses izskanēja gandarījums par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” īstenotajiem darbiem uz vietējās un reģionālās nozīmes valsts ceļiem, veicot dubultās virsmas apstrādi ceļa posmiem. Diemžēl ceļu uzturēšanas un būvniecības cenas, kā visās nozarēs, pieaug, līdz ar to pašvaldībai daži no plānotajiem darbiem ceļu infrastruktūras uzlabošanai, ir jāpārskata vai jāpārprojektē, jo izmaksas daudzkārt pārsniedz plānoto.  Jūlija domes sēdē tiks izskatīti arī jautājumi par trīs ceļa posmu pārņemšanu no valsts - vietējā autoceļa V463  “Pāliņi-Gailīši”, valsts vietējā autoceļa V466  “Balvi-Teteri-Upatnieki” un valsts vietējā autoceļa V468  “Briežuciems – Baltinava” pārņemšanu.

Pa šiem ceļiem ir jāpārvietojas arī skolēnu autobusiem, tie arī savu laiku ir nokalpojuši un prasa jau samērā lielus ieguldījumus remontos. Tāpēc pašlaik pašvaldība apkopo informāciju, jo jāsaprot, kur autobusa nomaiņa ir primārāka, jo visus autobusus pašvaldība uzreiz nespēs nomainīt.

Balvu novada administrācijas Tehniskās nodaļas vadītājs Andris Zelčs klātesošajiem vēlreiz atgādināja par pašvaldībā izveidoto transporta sistēmu, kas paredzēta, lai racionāli izmantotu pašvaldības īpašumā esošo autoparku, tajā skaitā skolēnu autobusus. Sistēmā var redzēt, kur kurā laikā ir kāds no pašvaldības transportlīdzekļiem, kā arī šajā sistēmā pašvaldības darbinieki var pieteikt sev nepieciešamo transportu.

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs, Balvu novada domes deputāts, Jānis Trupovnieks dalījās pārdomās un izteica ierosinājumus par kurināmā piegādi un iegādi pagastu pārvaldēm, jo nav noslēpums, ka ar malkas un kurināmā iegādes iepirkumiem neveicas tik labi, kā vēlētos, jo kādā no konkursa kārtām neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu, citos pieteikumos piedāvātās cenas ir ļoti augstas u.tml. Viens no iespējamajiem risinājumiem pēc J.Trupovnieka domām varētu būt pašvaldības aizaugušo īpašumu apsaimniekošana saviem spēkiem, tādā veidā iegūstot kurināmo.

Tikšanās laikā pagasta pārvaldes vadītājs A.Mežals izrādīja arī kultūras centra “Rekova”, bibliotēkas, vidusskolas, bērnudārza, muzeja telpas, parādīja arī Šķilbēnu ciemu, Upītes ciemu un tur esošās pašvaldības iestādes – Upītes feldšeru vecmāšu punktu, tautas namu, kur pašlaik tiek īstenots projekts “Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti “Upītes Kultūrtelpā””, kā arī bijušās Upītes pamatskolas telpas, kur uz remonta laiku ir pārcēlusies Upītes bibliotēka un Ontona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzejs, un darbojas ierakstu studija, izlaušanās istaba “Pīci panti”, tetovēšanas salons. Sanāksmes dalībnieki iepazinās arī ar mazu daļiņu no Šķilbēnu pagasta aktīvajiem, darbīgajiem un uzņēmīgajiem cilvēkiem – uzņēmējiem, apskatot Z/S “Kotiņi” un “Stabļovas ķiploks”, kā arī nedaudz pabaudīja Šķilbēnu pagasta dabas bagātības "Stiglovas grāvās" un dabas parkā "Balkanu kalni".

FOTO

Teksts: Iluta Jaunžeikare

Foto: Valters Kaņepe