20.§ Par atteikumu piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu N.P.

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Otrdiena, 22 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 13:29

Saskaņā ar LR 25.04.1994. likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”, 3.panta 3.punktu, kas nosaka, ka par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem nevar atzīt personas, kuras mazgadības dēļ nevarēja apzināti piedalīties nacionālās pretošanās kustībā (bija jaunākas par 14 gadiem) un N.P. 29.11.2010. iesniegumā izklāstītajiem faktiem, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 7 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), PRET- 5 (Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Ināra Ņikuļina, Anita Petrova), ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nepiešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu N.P., personas kods ***, dzīvo ***.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei