Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus pildīs Arnita Pugača

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 02 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 22 Augusts 2022 15:37

Lazdukalna pagasta pārvaldes ēka

No 2.augusta Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus pildīs Arnita Pugača, pamatojoties uz 2022.gada 28. jūlija Balvu novada domes lēmumu (Nr.15., 78.§) “Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu veikšanu”, kurā noteikts uzdot Rugāju pagasta pārvaldes vadītājai Arnitai Pugačai veikt Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus ar 2022.gada 2.augustu līdz laikam, kad darbā tiek pieņemts Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājs, un noteikt A.Pugačai par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu veikšanu piemaksu 30% apmērā no noteiktās mēnešalgas.

Lēmums tika pieņemts pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, kurš paredz, ka tikai dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos un ņemot vērā, ka Balvu novada administrācijā 2022.gada 7.jūnijā ir saņemts Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājas Marutas Kalnējas iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 2022. gada 1.augustu.

Teksts: Iluta Jaunžeikare

Foto: Agrita Luža