37.§ Par Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes Tilžas kultūrvēstures izpētes centra nosaukuma maiņu

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:43

Izskatot Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes 2011.gada 26.janvāra iesniegumu Nr.1-5/18, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes un 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Mainīt Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes struktūrvienības „Tilžas kultūrvēstures izpētes centrs” nosaukumu uz „Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrs”.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes vadītājam Vilnim Dzenim.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei