40.§ Par tarifu noteikšanu ūdensapgādei un kanalizācijas notekūdeņiem Bērzkalnes pagastā

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:44

Izskatot Balvu novada Bērzkalnes pagasta pārvaldes 10.01.2011. iesniegumu Nr.1-6/2, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta c un g apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu par pakalpojumiem ko sniedz pašvaldības iestādes vai uzņēmumi, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt sniegto pakalpojumu tarifus Bērzkalnes pagastā:
1.1 par auksto ūdeni patērētājiem ar ūdens skaitītāju - 0,20 Ls/m3 (bez PVN).
1.2 par auksto ūdeni patērētājiem bez ūdens skaitītāja – Ls 0,89 (bez PVN) par vienu iedzīvotāju mēnesī;
1.3 kanalizācijas maksa patērētājiem ar ūdens skaitītāju - 0,05 Ls/m3 (bez PVN);
1.4 kanalizācijas maksa patērētājiem bez ūdens skaitītāja - Ls 0,22 (bez PVN) par vienu iedzīvotāju mēnesī.

2. Uzdot Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītājam J.Roginskim likumā noteiktajā kārtībā brīdināt Bērzkalnes pagasta ūdens un kanalizācijas lietotājus par tarifu izmaiņām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Roginskim un Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei