42.§ Par nekustamā īpašuma Lauku iela 14A, Balvi, Balvu novads pārdošanu

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2011 09:47

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, var ierosināt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, 44.panta septīto daļu, kas nosaka, ka Publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā, kā arī ņemot vērā nekustamā īpašuma vērtētāja Viļa Kaša atskaiti, 2007.gada 01.martā noslēgto Zemes gabala nomas līgumu Nr.16 un 2010.gada 01.decembra A.J. iesniegumu, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pārdot A.J., personas kods ***, par Ls 1012 (viens tūkstotis divpadsmit latiem) nekustamo īpašumu, Lauku iela 14A, Balvi, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala 1285 m2 platībā kadastra Nr. 3801 001 0498.

2. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls 1012 (viens tūkstotis divpadsmit lati).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei