43.§ Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 15, Balvi, Balvu novads atsavināšana un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 13:34

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kura nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome, ņemot vērā R.B. 2011.gada 10.janvāra iesniegumu un nekustamā īpašuma vērtētāja Viļa Kaša atskaiti, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu, Celtnieku iela 15, Balvi, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala 1418 m2 platībā kadastra Nr. 3801 003 0708.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 1073 (viens tūkstotis septiņdesmit trīs lati).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Celtnieku iela 15, Balvi, Balvu novads izsoles noteikumus (Pielikums Nr1).

5. Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

Pielikumā:
Nekustamā īpašuma Celtnieku iela 15, Balvi, Balvu novads izsoles noteikumi uz 5 lapām.

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei