5.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā

Kategorija: 24.02.2011., Protokols Nr.5
Otrdiena, 01 Marts 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 01 Marts 2011 10:50

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 24.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13 (Ivans Baranovs, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Normunds Dimitrijevs, Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Likvidēt Balvu novada pašvaldībā amata vienības:
1.1. „ekonomists”;
1.2. „saimniecības vadītājs”.
2. Veikt grozījumus Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā:
2.1.saraksta sadaļā „Budžeta plānošanas un grāmatvedības nodaļa” svītrot amata vienību „ekonomists”, profesijas kods 2631 02, amata vienību skaits – 0,5;
2.2.saraksta sadaļā „Tehniskā nodrošinājuma nodaļa” svītrot amata vienību „saimniecības vadītājs”, profesijas kods 5151 03, amata vienību skaits – 1.
3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei