Budžets 2011

Kategorija: Budžets
Otrdiena, 01 Marts 2011
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 30 Janvāris 2015 15:06

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2011.gada 24.februāra
lēmumu (prot.Nr.5, 6.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvu novadā

2011.gada 24.februārī                                                                                                   Nr.8/2011

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.panta 1.un 2.daļu un 82.1 panta 1.daļas 2.punktu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem“ 7.pantu

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam:
    - kārtējā gada ieņēmumus 8 396 298 latu apmērā, saskaņā ar 1.pielikumu,
    - izdevumus atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 10 874 662
    latu
apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu,
    -saņemtos aizdevumus 1 862 050 latu apmērā,
    -aizdevumu atmaksājamās pamatsummas 439 588 latu apmērā,
    -novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2011.gada sākumu
    1 055 902 latu.
2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 1 133 987 latu apmērā un pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 78 085 latu apmērā.
3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 166 104 latu apmērā un izdevumus 166 104 latu apmērā, saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus 210 latu apmērā un izdevumus 1 500 latu apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.
5. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu apmēru, 2 709 261 latu apmērā.
6. Noteikt, ka Balvu novada pašvaldībai tiesības finansēt Balvu novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
7. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Balvu novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
8. Budžeta izpildītājiem līdz 07.03.2011. iesniegt apstiprināšanai precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
9. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem Finanšu komitejai.
 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 A.Kazinovskis


Pielikums:

Budžeta paskaidrojuma raksts

Pielikums budžeta paskaidrojuma rakstam

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4


Saistošie noteikumi:

Nr. 15/2011 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu

Nr. 17/2011 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu

Nr. 20/2011 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu

Nr. 23/2011 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu

Nr. 24/2011 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu

Nr. 26/2011 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu

Nr. 29/2011 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Par Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetu

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei