10.§ Par automašīnas VW PASSAT atsavināšanu

Kategorija: 24.09.2009., protokols Nr.13
Otrdiena, 29 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 Aprīlis 2021 10:16
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 6.panta 2.daļu, kas nosaka, ka atļauj atsavināt pašvaldības kustamo mantu dod attiecīgā dome vai tās noteikta institūcija, 9.pantu, kas nosaka, ka kustamās mantas atsavināšanu organizē iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta, Valsts aģentūras Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 2009.gada 9.septembra ekspertīzes slēdzienu Nr.003026,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Normunds Dimitrijevs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Atļaut Balvu pilsētas pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX” pārdot izsolē automašīnu VW PASSAT, 1988.gada izlaidums, reģ.Nr.DT 1277, reģistrācijas apliecības Nr.AD0491180.
  2. Balvu pilsētas pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX” veikt visas nepieciešamas darbības, kas saistītas ar automašīnas pārdošanu saskaņā normatīvajiem aktiem.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei