1.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām nolikumā

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 13:16

Izskatot Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” 2011.gada 27.septembra iesniegumu Nr.01-13/51 „Par dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām nolikuma papildināšanu” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas), 2011.gada 6.oktobra Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Grozīt Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām nolikuma 2.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: „2.2. Ja šī nolikuma 2.1.punktā minētās personas ir nodrošinātas ar dzīvojamām istabām vai rakstveidā atteikušās no tām piedāvāto dzīvojamo istabu īrēšanas, Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par dzīvojamo istabu izīrēšanu arī citām personām (ģimenēm), kurām ir grūtības sevi nodrošināt ar mājokli, un kuru uzvedība un dzīvesveids nerada šaubas par iespējamiem traucējumiem Pansionāta „Balvi”” iemītniekiem.”.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei