19.§ Par būvniecības ieceres „Balvu Centrālās bibliotēkas paplašināšana sabiedrisko un e-pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Balvos, Tirgus ielā 7” publiskās apspriešanas rezultātiem un lēmuma par būvniecību pieņemšanu

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 15:47

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībai autonomā funkcija ir saskaņā ar teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 10.08.1995. Būvniecības likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība pirms pieņem lēmumu par būvniecību nodrošina paredzētās būves publisku apspriešanu, ja būve būtiski pasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus, samazina nekustamā īpašuma vērtību, 11.panta 3.daļu, kurš nosaka, ka pašvaldība var neatļaut apbūvi vai ierosināt to koriģēt, savā lēmumā motivējot, kādas likumu normas neatļauj šādu būvniecību, kā arī ņemot vērā teritorijas plānojuma un būvniecības publiskās apspriešanas rezultātus, MK noteikumu Nr.331 “Paredzētās būves publiskās apspriešanas noteikumi” 10.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības dome, kuras teritorijā iecerēta būvniecība pēc publiskās apspriešanas pieņem galīgo lēmumu un 20.punktu, kurš nosaka, gala ziņojumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem atbildīgais sekretārs sniedz pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām nākamajā pašvaldības domes sēdē, bet nevēlāk kā triju mēnešu laikā no dienas, kad sākta publiskā apspriešana, 29.06.2011. Balvu novada pašvaldības Būvvaldes sēdes protokolu, kurā Būvvalde nolemj nodot publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Balvu Centrālās bibliotēkas paplašināšana sabiedrisko un e-pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Balvos, Tirgus ielā 7”, 2011.gada 11.augusta Balvu novada Domes lēmumu par būvniecības ieceres Balvos, Tirgus ielā 7 publisko apspriešanu, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt gala ziņojumu par būvniecības ieceres „Balvu Centrālās bibliotēkas paplašināšana sabiedrisko un e-pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Balvos, Tirgus ielā 7” publiskās apspriešanas rezultātiem (pielikums).

2. Akceptēt būvniecības ieceri „Balvu Centrālās bibliotēkas paplašināšana sabiedrisko un e-pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Balvos, Tirgus ielā 7”, nodrošinot piekļuvi pie dzīvojamās mājas Teātra ielā 1, Balvos.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums: Balvu novada pašvaldības Būvvaldes ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem „Balvu Centrālās bibliotēkas paplašināšana sabiedrisko un e-pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Balvos, Tirgus ielā 7” uz 2 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei