21.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 09:53

Izskatot Balvu pensionāru biedrības 2011.gada 20.septembra iesniegumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut iznomāt nedzīvojamās telpas Partizānu ielā 14, Balvos, Balvu novadā, projekta „Labdarības akadēmija/kooperatīvs – „SĀTA”” (Nr. 2011-EFAL-03) īstenošanai:
Telpu grupu 001:
- nedzīvojamā telpa Nr.2 – 29.4 m2
- nedzīvojamā telpa Nr.3 – 19.7 m2
- nedzīvoajmā telpa Nr.4 – 17.4 m2
- nedzīvoajmā telpa Nr.5- 5.2 m2
- nedzīvojamā telpa Nr.6 – 2.5 m2
- nedzīvoajmā telpa Nr.7 – 8.1 m2
- nedzīvojamā telpa Nr.8 – 3.1 m2, pavisam kopā: 85.4 m2.

2. Noteikt nomas maksu par nedzīvojamo telpu nomu Ls 20.00,- (divdesmit lati, 00 santīmi), papildus aprēķināts PVN 22% (pievienotās vērtības nodoklis divdesmit divi procenti) Ls 4.40,- (četri lati un 40 santīmi), kopā Ls 24.40 (divdesmit četri lati četrdesmit santīmi) mēnesī. Nomnieks apņemas apkurināt visu ēku par saviem līdzekļiem. Pārējos komunālos maksājumus (ūdens, kanalizācija, elektrība) sedz nomnieks. Par ūdens piegādi un kanalizāciju nomnieks slēdz līgumu ar Balvu novada pašvaldības aģentūru „SAN-TEX”.

3. Uzdot Saimnieciskajai pārvaldei noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par 1.punktā minētām telpām uz 5 (pieciem) gadiem ar Balvu pensionāru biedrību, Reģ.Nr.40008100283, juridiskā adrese Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV – 4501.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei