22.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Raiņa ielā 12B, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 09:54

Izskatot Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja V.Dzeņa 2011.gada 28.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Atļaut Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldei iznomāt nedzīvojamās telpas daļu 18 m2 platībā, Raiņa ielā 12B, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” bankomāta uzstādīšanai.

1. Noteikt nomas maksu par nedzīvojamo telpu nomu 0.42 Ls/m2, papildus aprēķināts PVN 22% Ls 0.09 Ls/m2, kopā 0.51 Ls/m2 mēnesī. Nomas maksā ietilpst visi maksājumi, kas saistīti ar komunālajiem maksājumiem.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes vadītājam Vilnim Dzenim noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par 1.punktā minēto telpas daļu uz 5 (pieciem) gadiem ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, reģ. Nr.40003132437, juridiskā adrese Doma laukums 4, Rīga, LV-1977.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei