25.§ Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsoli Pērkonu ezerā

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 16:11

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un tikai Dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Zvejniecības likuma 11.panta sesto daļu, kas nosaka, ka ja pieļaujamais nozvejas apjoms, zvejas rīku skaits vai rūpnieciskās zvejas vietu skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu attiecīgos ūdeņos vai to daļā juridiskajām un fiziskajām personām ar Civillikumu noteikto vai iznomāto zvejas tiesību izmantošanu, kā arī apmierinātu juridisko un fizisko personu iesniegtos lūgumus par zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu, var organizēt zvejas tiesību nomas vai zvejas atļauju (licenču) izsoli un 11.panta septīto daļu, kas nosaka, ka izsoli var organizēt gan juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar šā likuma 7.panta sesto daļu ir dodama priekšroka zvejai attiecīgos ūdeņos vai to daļā (slēgtā izsole), gan visiem interesentiem (atklātā izsole) uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu; 11.08.2009. MK noteikumu Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 43.punktu, kas nosaka, ka ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli, 44.punktu – pašvaldība, kas rīko rūpnieciskās zvejas tiesības nomas izsoli, izstrādā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikumu un publicē to plašsaziņas līdzekļos, 48.punktu, kas nosaka, ka Zvejniecības likuma 11.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos tiek rīkota slēgta izsole un tajā piedalās tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kurām iepriekš noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums vai kuras ir iesniegušas rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumus un kurām saskaņā ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – 2 (Andris Kazinovskis, Egons Salmanis), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Rīkot rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas atklātu izsoli Pērkonu ezerā.

2. Piešķirt tīklu limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam, sadalot kopējo Pērkonu ezera limitu (640 m), nosakot, ka zvejas nomas tiesības pašpatēriņam var tikt piešķirtas 12 (divpadsmit) personām – viens zivju tīkls 50 (piecdesmit) metru garumā un 1 (vienai) personai – viens zivju tīkls 40 (četrdesmit) metru garumā.

3. Rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsoles Pērkonu ezerā organizēšanai un izsoles noteikumu izstrādāšanai izveidot komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Normunds Dimitrijevs - Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Komisijas locekļi:
Iveta Kokoreviča – Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes juriste;
Artūrs Luksts – Balvu novada pašvaldības Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs;
Andra Kudrjavceva – Balvu novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Aivars Kindzuls – Balvu novada Domes Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs;
Jānis Laicāns – Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes komunālinženieris.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei