26.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības C grupas ceļu sarakstā

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 16:13

Izskatot J.B., personas kods /personas kods/, dzīvo /dzīvesvieta/, 28.09.2011. iesniegumu Nr.B-1045/1-13.1 un K.B., personas kods /personas kods/, dzīvo /dzīvesvieta/, 28.09.2011. iesniegumu Nr.B-1046/1-13.1, pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumu Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11.punktu, kas nosaka, ja tiek pārņemts īpašumā vai likvidēts pašvaldības ceļš, pašvaldība mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo divos eksemplāros un iesniedz valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu reģistrā, un ņemot vērā Briežuciema pagasta pārvaldes vadītājas ieteikumu, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izslēgt no Balvu novada pašvaldības C grupas ceļu saraksta Briežuciema pagasta ceļus:
1.1 Ausala – Papardes 0,41 km garumā;
1.2 Ostralīdumi - Irbulāji 1,00 km garumā.

2. Iesniegt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Balvu nodaļā iesniegumu par izmaiņu veikšanu Balvu novada pašvaldības C grupas ceļu sarakstā.

3. Izdarīt grozījumus Balvu novada Domes 2011.gada 20.janvāra lēmuma „Par ceļu un ielu nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā” (sēdes protokols Nr.1, 49.§) 18.pielikumā „Balvu novada pašvaldības Briežuciema pagasta ceļu saraksts” (turpmāk – pielikums):
1.1. svītrot pielikumā 15.punktu „Ostralīdumi – Irbulāji”;
1.2. svītrot pielikumā 16.punktu „Ausala – Papardes”;
1.3. pielikumā mainīt kopējo ceļu garumu no „37,19” uz „35,78”.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei