27.§ Par īrnieku parādu saistību atmaksu AS „Balvu Enerģija”

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 16:51

Izskatot AS „Balvu Enerģija” valdes priekšsēdētāja 2011.gada 29.augusta iesniegumu, kurā ir lūgts izskatīt jautājumu par īrnieku parādsaistību dzēšanu Ls 16 028,86 apmērā, un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta piemās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu un budžeta grozījumus, Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta trešo punktu, kurā ir norādīts, ka dzīvokļa īpašnieka pienākums ir norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, Balvu pilsētas Domes un p.u. „Balvu Enerģija” 20.02.1997. noslēgtā līguma 4.punktu, kurā ir paredzēts, ka par dzīvojamām telpām, kuru īrnieks miris un dzīvoklis nav iedalīts citam īrniekam, maksā pašvaldība, Balvu pilsētas Domes un p.u. „Balvu Enerģija” 09.09.1997. noslēgto līgumu, kurā ir redzams, ka Dome ir siltumenerģijas pircējs, 2011.gada 6.oktobra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – 1 (Pēteris Kalniņš), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atzīt Balvu novada pašvaldības parādu Ls 16 028,86 (sešpadsmit tūkstoši divdesmit astoņi lati, 86 santīmi) apmērā akciju sabiedrībai „Balvu enerģija” par Balvu pilsētas pašvaldības dzīvokļiem piegādāto siltumenerģiju, par kuru dzīvokļu īrnieki nav norēķinājušies (saraksts pielikumā).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai un Finanšu un attīstības nodaļas vadītājai Valdai Vancānei.

Pielikums: Balvu Domes īpašumā esošo dzīvokļu apkures parādi par laiku līdz 2002.gadam Balvu pilsētā uz 2 lapām (Saraksts ir konfidenciāls).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei