38.§ Par papildus pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas finansēšanai piešķirtās mērķdotācijas sadalījumu

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Otrdiena, 18 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 09:28

Izskatot VAS „Latvijas valsts ceļi” 27.07.2011. vēstuli Nr.13/211 par papildus pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas finansēšanai piešķirtās mērķdotācijas Ls 26 462 saņemšanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomās funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana); 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2011.gada 6.oktobra Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Papildus pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas finansēšanai piešķirto mērķdotāciju sadalīt:

Pārvalde Piešķirtā dotācija, latos
Balvu pilsēta 8096.98
Balvu pagasta pārvalde 1557.28
Bērzkalnes pagasta pārvalde 350.00
Bērzpils pagasta pārvalde 2619.03
Lazdulejas pagasta pārvalde 2379.00
Tilžas pagasta pārvalde 783.03
Vectilžas pagasta pārvalde 1768.97
Vīksnas pagasta pārvalde 767.31
Pašvaldības aģentūra  „San-Tex” 1000.00
Atlikums uz 01.01.2012. 7140.40

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei