41.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Otrdiena, 18 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 Oktobris 2011 09:45

Izskatot S.B. un S.P. 2011.gada 10.oktobra iesniegumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2011. gada 10.oktobra lēmumu Nr.25,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Sandis Puks, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut iznomāt nedzīvojamās telpas Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā, S.B., personas kods /personas kods/ un S.P., personas kods /personas kods/, platība - 88.7 m2, zobārstniecības prakses izveidošanai.

2. Noteikt nomas maksu par 1.punktā nedzīvojamo telpu nomu 0.41 Ls/m2, papildus aprēķināts PVN 22% Ls 0.09 Ls/m2, kopā 0.50 Ls/m2 mēnesī. Komunālos maksājumus sedz nomnieks.

3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai pārvaldei noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu no 2011.gada 1.novembra par 1.punktā minētām telpām uz 5 (pieciem) gadiem ar S.B., personas kods /personas kods/, /dzīvesvieta/ un S.P., personas kods /personas kods/, /dzīvesvieta/.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeksnes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei