Budžets 2012

Kategorija: Budžets
Pirmdiena, 20 Februāris 2012
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 30 Janvāris 2015 15:06

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2012.gada 13.februāra
lēmumu (prot.Nr.3, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvu novadā

2012.gada 13.februārī                                                                                                   Nr.7/2012

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Apstiprināt PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMUS 2012.GADAM saskaņā ar 1.pielikumu:
- ieņēmumos Ls 8 081 933

2. Apstiprināt PAMATBUDŽETA IZDEVUMUS 2012.GADAM saskaņā ar 2.pielikumu:
- izdevumos Ls 9 593 628

3. Apstiprināt SPECIĀLO BUDŽETU 2012.GADAM saskaņā ar 3.pielikumu:
t.sk.
- līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ls 106 443
- ieņēmumos Ls 138 664
- izdevumos Ls 191 497

4. Apstiprināt AUTOCEĻU (IELU) FONDA līdzekļu sadalījumu Balvu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar 4.pielikumu.

5. Apstiprināt ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU LĪDZEKĻUS 2012.GADAM saskaņā ar 5.pielikumu:
t.sk.
- līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ls 2219
- izdevumos Ls 2219

6. Apstiprināts Balvu novada pašvaldības SAISTĪBAS uz 2012.gada 1.janvāri saskaņā ar 6.pielikumu.

7. Apstiprināt MĒRĶDOTĀCIJAS SADALI PEDAGOĢISKO DARBINIEKU DARBA SAMAKSAI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTAJĀM IEMAKSĀM, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS, PIECGADĪGO UN SEŠGADĪGO BĒRNU APMĀCĪBĀ NODARBINĀTO PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTAJĀM IEMAKSĀM 2012.GADĀ saskaņā ar 7.1., 7.2., 7.3.pielikumiem.

8. Apstiprināt VALSTS BUDŽETA DOTĀCIJAS BRĪVPUSDIENU NODROŠINĀŠANAI 1.KLASES IZGLĪTOJAMIEM BALVU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS SADALI 2012.GADAM saskaņā ar 8.pielikumu.

9. Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

10. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2012.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.

11. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības izpilddirektori Intu Kaļvu apstiprināt budžeta izpildītāju ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam.

12. ZIŅOJUMS PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA BUDŽETU (9.pielikums).

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 A.Kazinovskis


Pielikums:

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7.1

Pielikums Nr.7.2

Pielikums Nr.7.3

Pielikums Nr.8

Pielikums Nr.9

Pielikums Ziņojumam „Par Balvu novada pašvaldības 2012.gada budžetu”


Saistošie noteikumi:

Nr. 15/2012 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 13.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par Balvu novada pašvaldības 2012.gada budžetu”

Nr. 18/2012 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 13.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par Balvu novada pašvaldības 2012.gada budžetu”

Nr. 20/2012 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 13.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „Par Balvu novada pašvaldības 2012.gada budžetu”

Nr. 24/2012 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 13.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „Par Balvu novada pašvaldības 2012.gada budžetu”

Nr. 26/2012 Grozījumi Balvu novada pašvaldības 13.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „Par Balvu novada pašvaldības 2012.gada budžetu”
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei