33.§ Par nomas maksas samazināšanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 23 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 09:04
Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu) un 05.11.2009. Nodarbinātības valsts aģentūras iesniegumu Nr.2.4-04/3342 un 11.11.2009. Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās nodaļas iesniegumu Nr.24.1.1-15/VA/14,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Noteikt telpu nomas maksu Nodarbinātības valsts aģentūrai no 2010.gada 1.janvāra Ls 1,00(bez PVN) par vienu kvadrātmetru par telpām, kas atrodas Bērzpils ielā 2a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.
  2. Noteikt telpu nomas maksu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai no 2010.gada 1.janvāra Ls 1,00(bez PVN) par vienu kvadrātmetru par telpām, kas atrodas Bērzpils ielā 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.
  3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai pārvaldei veikt izmaiņas telpu nomas līgumos.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei