24.§ Par dalības maksas noteikšanu V Latgales Jauno pianistu konkursā

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 23 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 09:00
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta „g” apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu par pakalpojumiem, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem, vai Ministru kabineta noteikumiem,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Noteikt maksu Ls 5 (pieci lati) katram dalībniekam par piedalīšanos Balvu Mūzikas skolas rīkotajā V Latgales Jauno pianistu konkursā Balvos.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei