23.§ Par atļauju Jurim Annuškānam savienot amatus

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 23 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 09:00
Balvu novada Dome, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Atļaut Jurim Annuškānam, personas kods ****, savienot Balvu novada pašvaldības juriskonsulta, Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa, Ētikas komisijas locekļa, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja amatus ar a/s „Balvu enerģija” padomes priekšsēdētāja amatu un biedrības „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”” izpilddirektora darbu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei