18.§ Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par Balvu novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” pieņemšanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:57
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kas pašvaldībām atļauj izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldību autonomo funkciju izpildīšanu, LR likuma „Par pašvalību budžetiem” 26.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka kredītiestāde izsniedz studējošajam kredītu pēc tam, kad ir saņemts pašvaldības galvojums,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.14 projektu „Par Balvu novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”(Pielikumā).
  2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (RAPLM).
  3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs, ja RAPLM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no RAPLM mēneša laikā nav saņēmusi.
  4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei