14.§ Par zemes vienības platības precizēšanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:56
Pamatojoties uz SIA METRUM (reģ.Nr.40003388748), adrese Raiņa bulvāris 11, Rīga, 03.11.2009. iesniegumu par Evitai Saleniecei piederošās zemes vienības Lazdulejas pagastā precizēšanu sakarā ar kadastrālo uzmērīšanu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta 9.punktu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0111, kas piešķirta pastāvīgā lietošanā Evitai Saleniecei (adrese ****) no 16,4 ha uz 15,05 ha saskaņā ar Pielikumu Nr.1, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei