11.§ Par nosaukuma piešķiršanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:55
Pamatojoties uz Līgas Kokorevičas (personas kods ****), adrese ****, 20.10.2009. iesniegumu, Oļģerta Ceplīša (personas kods ****), adrese ****, 21.10.2009. iesniegumu, Franciska Tjaguna (personas kods ****), adrese ****, 01.10.2009. iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu un LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6., 8., 12. un 28.punktiem, kas nosaka ka, administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu, kā arī lēmumā norāda konkrētajam adresācijas objektam piešķirto nosaukumu vai numuru, kā arī veiktās darbības- nosaukuma (numura) piešķiršana, maiņa vai likvidācija,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Piešķirt Līgas Kokorevičas zemes īpašumam Kubulu pagastā ar kadastra numuru 3858 008 0317 nosaukumu „Laimari”.
  2. Piešķirt Oļģerta Ceplīša zemes īpašumam Vīksnas pagastā ar kadastra numuru 3894 007 0052 nosaukumu „Ceplīšu meži”.
  3. Piešķirt Franciska Tjaguna zemes īpašumam Vīksnas pagastā ar kadastra numuru 3894 003 0349 nosaukumu „Ozols 1” 
  4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei