3.§ Par Balvu novada pašvaldības sporta bāžu izmantošanas kārtību

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:52
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.pantu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības vienas savas iestādes mantu nodot citai pašvaldības iestādei lietošanā bez atlīdzības, kā arī, ņemot vērā  sasniegtos rezultātus sporta jomā, ieguldīto darbu sporta veidu attīstībā un sociālo nozīmīgumu Balvu pilsētā,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 1. 1. Atbrīvot no maksas par Balvu novada pašvaldībai piederošo un apsaimniekošanā esošo sporta bāžu (sporta zāles) izmantošanu nodarbību un sacensību organizēšanai šādas pašvaldības izglītības iestādes:
  1.1. Balvu Sporta skolu;
  1.2. Balvu Bērnu un jauniešu centru (īstenojot sporta interešu izglītības programmas);
  1.3. Balvu vakara (maiņu) vidusskolu.
 2. Noteikt nomas maksu 50% no apstiprinātās bāžu īres maksas par Balvu novada pašvaldībai piederošo un apsaimniekošanā esošo sporta bāžu (sporta zāles) izmantošanu, nodarbību un sacensību organizēšanai, par 3 stundām nedēļā, šādām izlases komandām (PielikumsNr.1):
  2.1. Balvu novada basketbola izlasei;
  2.2. Balvu novada futbola izlasei;
  2.3. Balvu novada volejbola izlasei.
 3. Noteikt, ka izglītības iestāžu un sporta organizāciju pieteikumus par nepieciešamību organizēt treniņu nodarbības un sporta sacensības, jāiesniedz attiecīgās sporta bāzes apsaimniekotājam.
 4. Sporta bāzes apsaimniekotājs, vienojoties ar pieteikuma iesniedzēju, pieņem lēmumu par sporta bāzes izmantošanas kārtību un laika grafikiem, nodrošinot izglītības iestāžu mācību procesa organizēšanas prioritāti.
 5. Komunālos izdevumus sporta bāžu uzturēšanai sedz attiecīgais sporta bāzes apsaimniekotājs no Balvu novada pašvaldības piešķirtā finansējuma.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei