Budžets 2013

Kategorija: Budžets
Ceturtdiena, 24 Janvāris 2013
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 30 Janvāris 2015 15:06

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 17.janvāra
lēmumu (prot. Nr.1, 49.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvu novadā

2012.gada 17.janvārī                                                                                                   Nr.6/2013

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

 

1. Apstiprināt PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMUS 2013.GADAM saskaņā ar 1.pielikumu:
- ieņēmumos Ls 8 242 565

2. Apstiprināt PAMATBUDŽETA IZDEVUMUS 2013.GADAM saskaņā ar 2.pielikumu:
- izdevumos Ls 8 531 606

3. Apstiprināt SPECIĀLO BUDŽETU 2013.GADAM saskaņā ar 3.pielikumu:
t.sk.
- līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ls 135 221
- ieņēmumos Ls 156 402
- izdevumos Ls 198 669

4. Apstiprināt AUTOCEĻU (IELU) FONDA līdzekļu sadalījumu Balvu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar 4.pielikumu.

5. Apstiprināt ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU LĪDZEKĻUS 2013.GADAM saskaņā ar 5.pielikumu:
t.sk.
- līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ls 354
- izdevumos Ls 354

6. Apstiprināts Balvu novada pašvaldības SAISTĪBAS uz 2013.gada 1.janvāri saskaņā ar 6.pielikumu.

7. Apstiprināt MĒRĶDOTĀCIJAS SADALI PEDAGOĢISKO DARBINIEKU DARBA SAMAKSAI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTAJĀM IEMAKSĀM, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS, PIECGADĪGO UN SEŠGADĪGO BĒRNU APMĀCĪBĀ NODARBINĀTO PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTAJĀM IEMAKSĀM 2013.GADĀ saskaņā ar 7.1., 7.2., 7.3.pielikumiem.

8. Apstiprināt VALSTS BUDŽETA DOTĀCIJAS BRĪVPUSDIENU NODROŠINĀŠANAI 1. UN 2. KLAŠU IZGLĪTOJAMIEM BALVU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS SADALI 2013.GADAM saskaņā ar 8.1., 8.2.pielikumiem.

9. Apstiprināt MĒRĶDOTĀCIJAS SADALI TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVU VADĪTĀJU DARBA SAMAKSAI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀSANAS OBLIGĀTAJĀM IEMAKSĀM 2013.GADĀ saskaņā ar 9.pielikumu.

10. Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

11. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2013.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.

12. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības izpilddirektori Intu Kaļvu apstiprināt budžeta izpildītāju ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2013.gadam.

13. ZIŅOJUMS PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETU (10.pielikums).


Domes priekšsēdētājs                                                                                      A.Kazinovskis


Pielikums:

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7.1

Pielikums Nr.7.2

Pielikums Nr.7.3

Pielikums Nr.8.1

Pielikums Nr.8.2

Pielikums Nr.9

Pielikums Nr.10

Pielikums Ziņojumam „Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”


Saistošie noteikumi:

Nr. 14/2013 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 17.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada budžetu””

Nr. 19/2013 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 17.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada budžetu””

Nr. 20/2013 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 17.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada budžetu””

Nr. 23/2013 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 17.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada budžetu””

Nr. 24/2013 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 17.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada budžetu””

Nr. 55/2013 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 17.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada budžetu””


 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Titulbilde

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei