Ģimenes atbalsta nodaļa

Kategorija: Sociālā pārvalde
Ceturtdiena, 14 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 01 Decembris 2022 17:09

Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja/Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Kristīne Novika

29168597

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Bērzkalnes pagastā

Lazdulejas pagastā

Inga Mihailova

27880935

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Tilžas pagastā

Vectilžas pagastā

Krišjāņu pagastā

Aija Dulmane

27880978

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Balvu pilsētā

Kupravas pagastā

Žīguru pagastā

Vita Prancāne

26534548

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Briežuciema pagastā

Baltinavas pagastā

Balvu pilsētā

Ilze Kupča

29372939

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Rugāju pagastā

Lazdukalna pagastā

Bērzpils pagastā

Līga Vīksniņa

26182362

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Vīksnas pagastā

Kubulu pagastā

Balvu pilsētā

Egita Logina

26182362

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Viļakas pilsētā

Vecumu pagastā

Susāju pagastā

Medņevas pagastā

Šķilbēnu pagastā

Rekovas pagastā

Vēsma Mieriņa

28652089

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA:
 • plāno, organizē un kontrolē sociālo pakalpojumu sniegšanu, informē par tiem iedzīvotājus;
 • nodrošina personai, kura Balvu novadā deklarējusi savu pamatdzīvesvietu, iespēju saņemt atbilstošus sociālos pakalpojumus;
 • sagatavo administratīvos aktus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu;
 • veic to personu dzīves apstākļu apsekošanu un vajadzību novērtēšanu sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” saņemšanai;
 • nodrošina dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus maznodrošinātām personām, pensijas vecuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti;
 • sniedz informāciju par valsts tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību;
 • organizē naktspatversmes darbu;
 • nodrošina sociālās dzīvojamās mājas darbību;
 • veic to personu dzīves apstākļu apsekošanu un vajadzību novērtēšanu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai, ievietojot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
 • izstrādā priekšlikumus sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijai, mērķprogrammām un jaunu pakalpojumu ieviešanai novadā.

PAKALPOJUMI:

„APRŪPE MĀJĀS”

Pakalpojumu „Aprūpe mājās” ir tiesīgas saņemt:

 • personas, kuras vecuma, garīgas slimības vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, un kuriem nav likumīgu apgādnieku;
 • personas, kurām slimības vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi, un tām nav likumīgu apgādnieku;
 • bērni invalīdi, ja ģimenes locekļi nespēj viņiem nodrošināt pienācīgu aprūpi.

Personām, kurām ir likumīgie apgādnieki, nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt “Aprūpes mājās” maksas pakalpojumu, pašiem sedzot izdevumus aprūpētājam par nostrādātajām stundām.

Pakalpojums par pašvaldības līdzekļiem tiek sniegts:

 • personām, kuras saskaņā ar Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta saistošajiem noteikumiem atbilst trūcīgas personas statusam;
 • vientuļām personām;
 • personām, kurām nav maksātspējīgu likumīgo apgādnieku, vai apgādnieks ir invalīds vai persona ar atkarības problēmām;
 • personām, kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus, mantas atsavinājuma līgumus, t.sk. pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus ar trešajām personām.

Gadījumos, kad aprūpējamā persona ir pieļāvusi savas mantas atsavinājumu par labu kādai fiziskai vai juridiskajai personai, aprūpējamā mantas ieguvējam ir pienākums nodrošināt aprūpējamajam aprūpes pakalpojumus vai segt ar to saistītos izdevumus.

I, II, III un IV aprūpes līmenis, paplašināta aprūpe dzīvesvietā, aprūpes pakalpojums, par kuru maksā ģimenes locekļi.

Vadoties no klienta pašaprūpes spējām ir noteikti sekojoši

Aprūpes līmeņi:

Pirmais līmenis – apmeklējums 2 reizes nedēļā, līdz 16 stundām mēnesī, klienta līdzmaksājums 2,85 EUR mēnesī.

Ietilpst šādi darbi – piegādāt produktus vai ēdienu, medikamentus, veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, veikt starpnieka vai pavadoņa pakalpojumus, apmeklēt slimnīcā.

Otrais līmenis – apmeklējums 3 reizes nedēļā, līdz 24 stundām mēnesī, klienta līdzmaksājums 5,69 EUR mēnesī.

Ietilpst šādi darbi: visi 1.līmeņa darbi + uzkopt mājokli, palīdzēt personīgās higiēnas nodrošināšanā (nomazgāties vannā vai dušā, nomainīt gultas veļu).

Trešais līmenis – apmeklējums 3 reizes nedēļā, līdz 36 stundām mēnesī, klienta līdzmaksājums 8,54 EUR mēnesī.

Ietilpst 1. un 2.līmeņa darbi + piegādāt kurināmo un ūdeni telpās, iznest izdedžus un lietoto ūdeni, gludināt veļu.

Ceturtais līmenis – apmeklējums 5 reizes nedēļā, līdz 63 stundām mēnesī, klienta līdzmaksājums 17,07 EUR mēnesī.

Ietilpst 1., 2. un 3.līmeņa darbi + palīdzēt apģērbties, noģērbties, palīdzēt izkļūt un iekļūt gultā, sagatavot un pasniegt ēdienu, nomazgāt traukus, palīdzēt inkontinences līdzekļu nomaiņā.

Ceturtā līmeņa pakalpojumi tiek sniegti kā pagaidu pakalpojumi uz atveseļošanās laiku līdz 2 mēnešiem gadā.
Pakalpojuma „Aprūpe mājās” piešķiršanas kārtība:

Pakalpojums var tikt piešķirts personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Balvu novadā.

Pieprasot pakalpojumu „Aprūpe mājās”, klients vai viņa pilnvarota persona Sociālajā pārvaldē iesniedz sekojošus dokumentus:

 • iesniegumu (pēc noteikta parauga);
 • ārstniecības iestādes slēdzienu par pakalpojuma nepieciešamību (pēc noteikta parauga);
 • VDEĀVK izziņas kopiju (personām ar invaliditāti);
 • likumīgo apgādnieku rakstisku iesniegumu un viņu ienākumus apliecinošus dokumentus.

Pakalpojumu “Aprūpe mājās” nodrošina “Latvijas Samariešu apvienība”

NAKTSPATVERSME

Balvu novada pašvaldības Sociālās pārvaldes struktūrvienība, kas nodrošina ar īslaicīgu izmitināšanu pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kurām nav apreibinošo vielu lietošanas pazīmju, kas liecina par drošības risku pašam klientam vai citiem naktspatversmes klientiem un darbiniekiem.

Sociālie pakalpojumi Balvu novada pašvaldības naktspatversmē tiek sniegti saskaņā ar likumu “Par sociālajiem pakalpojumiem un palīdzību”, Ministru kabineta 13.06.2017.noteikumiem Nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, Balvu novada Domes 12.07.2018. apstiprināto Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumu un Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta 17.12.2018. apstiprināto Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta Naktspatversmes nolikumu. Pamatojoties uz Balvu novada Domes 12.07.2018. apstiprināto „Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.

Ar 2021.gada 26.augustā apstiprināto Balvu novada Sociālās pārvaldes nolikumu un Balvu novada Sociālās pārvaldes struktūrvienības „Naktspatversme” 01.10.2021. apstiprināto nolikumu. Pamatojoties uz Balvu novada Domes 2020.gada 23.decembra lēmumu „Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.

Naktspatversmes uzdevums ir nodrošināt:

 • apkurināmas telpas ar guļamvietām atsevišķi vīriešiem un sievietēm;
 • aprīkotu ēdamtelpu un ēdināšanu-vakariņas;
 • sanitārās telpas ar tualeti un dušu;
 • personīgo mantu uzglabāšanu;
 • dezinficētus gultas piederumus;
 • sociālā darbinieka konsultācijas un atbalstu;
 • informāciju par iespējamiem problēmu risinājumiem un kompetentajām institūcijām;
 • nepieciešamības gadījumā, neatliekamās palīdzības dienesta izsaukšanu.

Naktspatversme darbojas katru dienu:

 • Vasaras periodā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim no plkst.18.00 - 8.00;
 • Ziemas periodā no 1.oktobra līdz 31.martam no plkst.17.00 - 8.00.

Vakariņas: 21.00

Uzņemšana notiek:

 • Vasaras periodā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim no plkst.18.00 - 22.00;
 • Ziemas periodā no 1.oktobra līdz 31.martam no plkst.17.00 - 22.00.

Pamatojoties uz Balvu novada Domes 23.12.2020. Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētie klienti var uzturēties nakts patversmē pirmās 10 (desmit) diennaktis bez maksas, ja pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi, bet sākot ar 11. nakti klients veic līdzmaksājumu 1,00 euro.

Citu novadu administratīvajā teritorijā deklarētajiem klientiem pirmā nakts, ja klients pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi bez maksas, bet no 2.(otrās) nakts klienta līdzmaksājums 6,94 euro.

Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā pakalpojuma pieprasītājs iesniedz šādus dokumentus:

 1. Iesniegums, uzrādot personu paliecinošu dokumentu, ja tāds ir, iesniegumā norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 2. Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību.

Sociālais darbinieks nepieciešamības gadījumā var pieprasīt papildus dokumentus, kas attiecas uz uzņemamo personu.

Uzturēšanās noteikumi naktspatversmē:

Naktspatversmē klienti var uzturēties līdz 6 (sešiem) mēnešiem gadā. Klientiem, kuri aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, pakalpojuma termiņu var pagarināt, atkārtoti iesniedzot-ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību.

Dienests, 2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Klientam tiek izsniegts nosūtījums pakalpojuma saņemšanai. Līdz lēmuma pieņemšanai klientam ir tiesības uzturēties naktspatversmē, atsevišķā izolētā telpā, bet ne ilgāk kā 2 (divas) naktis. Patversmē pavadītais laiks, līdz lēmuma pieņemšanai, tiek ieskaitīts kopējā uzturēšanās dienu skaitā.

Klienti tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem. Klientus, kuri neievēro naktspatversmes iekšējās kārtības noteikumus, izraida no naktspatversmes.

Naktspatversme atrodas: Daugavpils ielā 73a, Balvos,1. stāva telpās.

ASISTENTA PAKALPOJUMI PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

No 2013.gada 1.janvāra ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”.

Noteikumi nosaka, ka asistenta pakalpojumu var saņemt:

 • pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību,
 • un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.)

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai tās likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Tāpat iesniegumā vajadzēs norādīt aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam ar invaliditāti būs vajadzīgs asistenta pakalpojums.

Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pieņem pašvaldības Sociālais dienests, kas pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, izvērtē asistenta pakalpojuma pieprasītāja atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanai (t.i., pārbauda, vai cilvēkam ir visi nepieciešamie dokumenti), ja nepieciešams, sadarbojas informācijas iegūšanā ar citām institūcijām. Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu Sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā.

Asistenta pakalpojumu būs tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir pieredze cilvēku ar invaliditāti aprūpē, vai kurai ir izglītība pedagoģijas, veselības, psiholoģijas vai sociālā darba jomā.

Sociālais dienests noteiks sniedzamā asistenta pakalpojuma apjomu, tas var būt līdz 40 stundām nedēļā atkarībā no cilvēka sociālajām aktivitātēm (stundas nedēļā) vai tiesības saņemt vienreizējus asistenta pakalpojumus. To darīs, izvērtējot katra klienta vajadzības un vēlmes. Sociālais dienests slēgs līgumu ar cilvēku ar invaliditāti un asistentu, līgumā nosakot asistenta pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, atbildību pakalpojuma sniedzējam, cilvēkam ar invaliditāti un pašvaldībai, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu.

Asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem, pēc Sociālā dienesta iesniegtās atskaites Labklājības ministrijai.

CITI PAKALPOJUMI

Transporta pakalpojumi:

• automobiļa izmantošana Balvu novada deklarētām personām, ar invaliditāti, ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
• specializētā automobiļa izmantošana Balvu novada deklarētām personām ar invaliditāti, ar smagiem kustību traucējumiem.


Telpu noma:
lielā pasākumu zāle semināriem un sanāksmēm, darba kabinets privāti praktizējošiem speciālistiem.
Dzīvojamo istabu izmantošana pašvaldības pansijā un sociālajās dzīvojamās mājās.

Nakts patversmes izmantošana.


Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi apstiprināts domes sēdē 2020.gada 23.decembrī (Domes sēdes protokola izraksts Nr.18, 47.§).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei