6. § Par Balvu pagasta kadastra kartes precizēšanu

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 14:11

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un konstatēto neprecizitāti Balvu pagasta kadastra kartē un 2013.gada 4.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Precizēt atrašanās vietu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0524, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2.Precizēt atrašanās vietu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0573, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3.Precizēt atrašanās vietu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0786, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (3.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

4.Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0786 no 0,08 ha uz 0,20 ha.

5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

6.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
1.pielikums - Izkopējums no Balvu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
2.pielikums - Izkopējums no Balvu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
3.pielikums - Izkopējums no Balvu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei