11. § Par zemes nomu E.J. Vectilžas pagastā

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 14:29

Izskatot E.J., personas kods ***, adrese ***, 12.03.2013. iesniegumu par zemes iznomāšanu, un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2010.gada 19.aprīļa MK rīkojumu Nr.214 "Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju", kas par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes turētāju un pārvaldītāju nosaka vietējās pašvaldības un 2013.gada 4.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Slēgt nomas līgumu ar E.J. par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Vectilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0040, 2,3 ha platībā, iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Vectilžas pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

2.Slēgt nomas līgumu ar E.J. par rezerves zemes fonda zemes vienības Vectilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0143, 1,2 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0174, 1,0 ha platībā iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Vectilžas pagasta kadastra kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

4.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
1.pielikums - Izkopējums no Vectilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
2.pielikums - Izkopējums no Vectilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei