20. § Par zemes vienības Balvu pilsētā izslēgšanu no pašvaldības piekritīgajām zemēm

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:20

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un ņemot vērā Balvu pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 27.marta lēmumu Nr.2 „Par Balvu pilsētas Zemes komisijas 2008.gada 7.aprīļa lēmumu Nr.2 otrās daļas 11., 12.,13. un 14.punkta atcelšanu” un 2013.gada 4.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Zemes vienību Balvu pilsētā ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0551, 300 m2 platībā izslēgt no pašvaldības piekritīgajām zemēm kā zemi zem ielām, ceļiem un laukumiem.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei