27.§ Par nekustamā īpašuma „Ošulāji 1”, Vectilžas pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 11:34

Izskatot A.Č., personas kods ***, adrese ***, 26.04.2013. iesniegumu par zemesgabala iegādi, un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 14.pantu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, uz LR 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, 2011.gada 1.februāra MK noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 11.4.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atsavinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai, 2013.gada 2.maija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Balvu novada pašvaldībai piekrītošajam zemes īpašumam ar kadastra numuru 3890 006 0261, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0141, piešķirt nosaukumu „Ošulāji 1”.

2. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Ošulāji 1”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, 9,68 ha platībā.

3. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības zemesgabala reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei