38.§ Par zemes vienības Tilžas pagastā nomas tiesību izsoli

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 13:56

Izskatot J.S., personas kods ***, adrese ***, 12.03.2013. iesniegumu par zemes nomu un K.R., personas kods ***, adrese ***, 11.03.2013. iesniegumu, 11.04.2013. iesniegumu un 15.04.2013. iesniegumu par zemes nomu un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Balvu novada Domes 2009.gada 12.novembra noteikumiem „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”, kuru 2.2. punkts nosaka, ka, ja uz vienu zemes gabalu saņemti vairāki pieteikumi, priekšrocības uz zemes nomu ir fiziskām personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novadā, kurām Balvu novadā nav un nav bijusi zeme īpašumā, lietojumā vai nomā, vai arī, kuru īpašums vai zemes lietojums robežojas ar konkrēto zemes gabalu; 2.3.punktu, kurš nosaka, ka ja uz vienu un to pašu zemes gabalu pretendē vairāki vienas prioritātes zemes pieprasītāji, pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli, solīšanu sākot no nomas maksas apmēra, kuru nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu, un 2.4. punktu, kurš nosaka, ka, ja zemes gabals ir starpgabals, vai arī tam nav iespējams nodrošināt piekļuvi pašvaldības ceļam, izsole tiek rīkota tikai starp personām, kuru īpašums vai zemes lietojums robežojas ar konkrēto zemes gabalu, kā arī ņemot vērā to, ka gan J.S. īpašums „Zemenes” (zemes vienības kadastra apzīmējums 3886 002 0263), gan arī K.R. īpašums „Palmas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 3886 002 0131) robežojas ar Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes starpgabalu Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0133, 2013.gada 2.maija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot iznomāšanai Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes starpgabalu Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0133, 29,5 ha platībā, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (1.pielikums).

2. Uzdot Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai izstrādāt nomas tiesību izsoles noteikumus.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
1.pielikums - Izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei