44.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no zemnieku saimniecības „VĒJAVA”

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 14:40

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, un Latgales apgabaltiesas, amata vieta Nr.16, Zvērināta tiesu izpildītāja Anitas Kalniņas 2013.gada 2.aprīļa vēstuli (Nr.1378), kurā tiek lūgts sniegt informāciju par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3866 004 0013 nekustamā īpašuma nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu, 2013.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – 1 (Anita Petrova), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedzīt no zemnieku saimniecības „VĒJAVA”, reģistrācijas Nr.43201011637, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 69.42 (Ls 61.57 – nesamaksātā nodokļa summa; Ls 7.85 – nokavējuma nauda) apmērā par nekustamo īpašumu – PRIEDES, kas atrodas Priedes, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, ar kadastra numuru 3866 004 0013, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei