58.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 15:43

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba grupās, Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu, kas nosaka, ka iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz triju locekļu sastāvā, nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta iepirkumu jomā, par kuru slēdz līgumu, Māra Verjanova 2013.gada 13.maija iesniegumu, ar kuru apstiprina, ka piekrīt veikt Pastāvīgo iepirkumu komisijas locekļa pienākumus,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Ievēlēt Māri Verjanovu, personas kods ***, par Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekli.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei