66.§ Par līdzfinansējumu biedrības „Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”” projektam „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana”

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 16:02

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos, Biedrības „Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”” iesniegumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Andris Kazinovskis, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – 3 (Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Raimonds Bombāns), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atbalstīt biedrības „Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”” projekta iesniegumu „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana”.

2. Paredzēt finansējumu projekta atbalsta gadījumā biedrībai „Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”” projekta „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana” Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmā no Balvu novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta līdzekļiem 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb Ls 600, 2014.gadā – Ls 1200, 2015.gadā – Ls 1200.

3. Slēgt līgumu ar biedrību „Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”” par projektā paredzēto pakalpojumu sniegšanu.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei