3.§ Par J.L. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 13:57

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, minētā likuma 8.panta 4.punktu, kas nosaka, ka, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta un ņemot vērā Balvu novada pašvaldības „Pansionāta „Balvi”” nolikuma 5.3.punktu, kas nosaka, ka pansionātā klienti tiek uzņemti uz noteiktu laiku (pagaidu aprūpei līdz 12 mēnešiem) un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, 2013.gada 20.jūnija Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ievietot J.L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Balvu novada pašvaldības „Pansionāts “Balvi””, īslaicīgai aprūpei uz 3 mēnešiem.

2. Noteikt, ka uzturēšanas izmaksas, līdz brīdim, kamēr J.L. uzturas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – „Pansionāts ”Balvi”” Ls 81,46 mēnesī segs dēls L.L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, no personīgajiem līdzekļiem, slēdzot līgumu ar Balvu novada pašvaldības „Pansionāts ”Balvi””, bet pārējo iztrūkstošo summas daļu Ls 133,06 mēnesī no Balvu novada pašvaldības budžeta „Pansionāts „Balvi”” finansēšanai paredzētajiem līdzekļiem.

3. Slēgt trīspusēju līgumu starp klientu J.L., apgādnieku L.L., „Pansionāts „Balvi”” par uzturēšanās izdevumu apmaksu uz 3 mēnešiem.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Anitai Petrovai.

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei