7.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0254 un par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0124

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 14:31

Pamatojoties uz 03.06.2013. VZD Vidzemes reģionālās nodaļas saņemto vēstuli nr.2-04.1-V/2486 par kadastra datu labošanu zemes vienībām 3846 005 0254 un 3846 005 0124 Balvu pagastā lietošanas mērķus, LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka pieņemt lēmumus citos likumā noteiktajos gadījumos un LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta četrpadsmito daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6., 18.p., 25.5.p., kuri nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei – tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks, kā arī to, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija, kā arī to, ka ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai izmantošanai, nekustamajam īpašumam maināms noteiktais lietošanas mērķis (mērķi), jo stājies spēkā jauns teritorijas plānojums vai apstiprināti grozījumi jau esošajā, Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.gada 12.aprīļa saistošie noteikumi Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2013.gada 20.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt Balvu novada pašvaldības zemes vienībai Balvu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0254 kopplatībā 0.07 ha lietošanas mērķi – 1101 “zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”.

2. Precizēt Balvu novada pašvaldības zemes vienībai Balvu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0124 platību uz 0.26 ha.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājai Žanetei Mārtužai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei