19.§ Par ceļazīmju uzstādīšanu Dzirnavu ielā, Balvu pilsētā

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 10:58

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma “Par autoceļiem” 3.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem aizliedzama vai ierobežojama transportlīdzekļu satiksme, ko nosaka Ministru kabinets, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.456 “Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumu un ierobežojumi” 4.panta 2.punktu, kurš paredz, ka lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu attiecībā uz pašvaldību ceļiem pieņem attiecīgā pašvaldība, 2013.gada 20.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut uzstādīt ceļazīmi Nr.327 (Stāvēt aizliegts) ceļa labajā pusē Dzirnavu ielā, Balvu pilsētā (Pielikumā shēma).

2. Atļaut uzstādīt ceļazīmi Nr.327 (Stāvēt aizliegts) ceļa kreisajā pusē Dzirnavu ielā, Balvu pilsētā (Pielikumā shēma).

3. Atļaut uzstādīt ceļazīmi Nr.312 (Masas ierobežojums – 3,5t) Dzirnavu ielā, Balvu pilsētā (Pielikumā shēma).

4. Atļaut uzstādīt ceļazīmes Nr.201 (Galvenais ceļš) ar papildzīmi Nr.840 (Galvenā ceļa virziens) Dzirnavu ielā un Alejas ielā, Balvu pilsētā (Pielikumā shēma).

5. Atļaut uzstādīt ceļazīmi Nr.301 (Iebraukt aizliegts) ar papildzīmi Nr.842 (Pārējā papildinformācija) Teksts uz papildzīmes - „izņemot uz laiku līdz 15 min. ūdens transporta nogādāšanai ūdenī”) Dzirnavu ielā, Balvu pilsētā (Pielikumā shēma).

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pielikums: Satiksmes organizācijas shēma Dzirnavu un Alejas ielā, Balvu pilsētā uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei