29.§ Par Vectilžas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:23

Izskatot Balvu novada Vectilžas pagasta pārvaldes vadītājas G.Jermacānes iesniegumu Nr.J-714 „Par Balvu novada Vectilžas pagasta sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumu noteikšanu un apstiprināšanu”, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Vectilžas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vectilžas pagasta pārvaldes vadītājai Genovefai Jermacānei.

Pielikums: Vectilžas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei