34.§ Par Dzīvokļu komisijas ievēlēšanu

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:37

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs vai darba grupās, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, Dzīvokļu komisijas nolikuma 4.1. un 4.2.punktu, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ievēlēt Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā:

1.1. Juris Ragovskis, personas kods ***;
1.2. Anita Laicāne, personas kods ***;
1.3. Dzintra Tiltiņa, personas kods ***;
1.4. Ilona Džigure, personas kods ***;
1. 5. Dmitrijs Usins, personas kods ***.

2. Noteikt, ka Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju un vietnieku ievēl komisija no komisijas locekļu vidus.

3. Noteikt, ka Dzīvokļu komisijas sekretāra pienākumus veic komisijas locekle Dzintra Tiltiņa.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei