35.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

Kategorija: 20.06.2013., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Jūnijs 2013 15:38

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, 13.punktu, kas nosaka, ka dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, un 63.panta trešo daļu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja amatalgu un piemaksu apmēru nosaka dome, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu, kas nosaka, ka deputāti atlīdzību par piedalīšanos domes institūciju sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu saņem domes noteiktajā kārtībā un apmērā, 2013.gada 20.jūnija Finanšu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Gunta Raibekaze, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Normunds Dimitrijevs, Valdis Zeltkalns), PRET – 1 (Jānis Trupovnieks), ATTURAS – 2 (Pēteris Kalniņš, Jānis Roginskis), Balvu novada Dome NOLEMJ:

Izdarīt šādus grozījumus Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums):
1. Nolikuma 2.1.1. punktā skaitli „1,12” aizstāt ar skaitli „1.2”.
2. Nolikuma 2.1.3. punktā skaitli „50” aizstāt ar skaitli „75”.
3. Nolikuma 8.nodaļu „Domes komisijas” papildināt ar 8.1.1 šādā redakcijā:
„8.1.1 Par darbu Administratīvās komisijas, Dzīvokļu komisijas un Pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē tiek noteikta samaksa:
8.1.11. komisijas priekšsēdētājam un sekretāram – Ls 20;
8.1.12. komisijas priekšsēdētāja vietniekam vai komisijas loceklim, kurš vada komisijas sēdi komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – Ls 20;
8.1.13. komisijas loceklim – Ls 10.”
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei