10.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecpils”, Bērzpils pagasts, Balvu novads

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz Sandras Resnes, personas kods ****, reģistrētā dzīves vieta ****, 01.12.2009. pieteikumu par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma “Vecpils”, kadastra numurs 3850 002 0007, izveidojot jaunu saimniecību un piešķirot nosaukumu. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopplatību 16.6 ha.

 Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 1997.gada 06.marta likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.pantu, kurš nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu gadījumos, kad katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs, kā arī katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, 2007.gada 11.decembra MK noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un, ņemot vērā, Sandras Resnes pieteikumu par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala sadalīšanai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai un nekustamo īpašumu apgrūtinājumu konkretizēšanai,
ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-13 (Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1. Noteikt zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes īpašuma Balvu novada, Bērzpils pagasta, „Vecpils”, sadalei.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Vecpils”, Balvu novada, Bērzpils pagastā (pielikumā).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā: Balvu novada pašvaldības Būvvaldes 2009.gada14.decembra darba uzdevums „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecpils”, Balvu novada, Bērzpils pagastā uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei