11.§ Par Balvu novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kurš nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome (padome) vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes (padomes) noteiktajā kārtībā, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres maksu veido dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai un peļņa, 13.panta otro daļu, kura nosaka, ka, ja dzīvojamās telpas īres līgumā ir paredzēta iespēja līguma darbības laikā paaugstināt dzīvojamās telpas īres maksu, izīrētājs vismaz sešus mēnešus iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku par tās paaugstināšanu, ja vien īres līgumā nav noteikts citādi,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-13 (Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1. Noteikt Balvu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu:
 
1.1. Balvu pilsētā - 0.20 Ls/m2  mēnesī;
1.2. Balvu pagastā - 0.10 Ls/mmēnesī;
1.3. Bērzkalnes pagastā - 0.10 Ls/mmēnesī;
1.4. Bērzpils pagastā - 0.10 Ls/mmēnesī;
1.5. Lazdulejas pagastā - 0.10 Ls/m2 mēnesī;
1.6. Briežuciema pagastā - 0.10 Ls/m2 mēnesī;
1.7. Krišjāņu pagastā - 0.10  Ls/m2 mēnesī;
1.8. Vectilžas pagastā - 0.10  Ls/m2 mēnesī;
1.9. Kubulu pagastā - 0.10 Ls/m2 mēnesī;
1.10. Tilžas pagastā - 0.10 Ls/m2 mēnesī;
1.11. Vīksnas pagastā - 0.10 Ls/m2 mēnesī.
 
2.  Noteikt, ka Balvu pilsētā īres maksu iekasē Balvu pilsētas pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”.
3. Noteikt, ka Balvu novada pagastos lēmuma 1.punktā noteikto īres maksu iekasē pagastu pārvaldes ar 2010.gada 15.jūliju.
4. Uzdot Balvu novada pagastu pārvaldēm līdz 2010.gada 15.janvārim rakstveidā brīdināt īrniekus par izmaiņām īres maksā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei