12.§ Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), Balvu Teritoriālās Invalīdu Biedrības 2009.gada 10.novembra iesniegumu, un Ilmāra Vizuļa, personas kods ****, 2009.gada 12.decembra iesniegumu,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-13 (Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
  1. Noteikt nomas maksu Ls 1.38 par vienu m2 mēnesī (tai skaitā PVN 21%) par nedzīvojamām telpām Daugavpils ielā 73A, Balvos, Balvu novadā ar kopējo platību 28 m2.
  2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Sociālās pārvaldes vadītājai Anitai Petrovai veikt grozījumus 2007.gada 1.augustā noslēgtajā līgumā ar Balvu Teritoriālo Invalīdu Biedrību.
  3. Noteikt nomas maksu Ls 10.00 par (bez PVN 21%) mēnesī par nedzīvojamo telpu - garāžu Bērzpils ielā 4B, Balvos, Balvu novadā ar kopējo platību 70 m2.
  4. Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam pagarināt 2007.gada 3.janvārī noslēgto līgumu Nr.1 ar Ilmāru Vizuli, personas kods ****.
  5.  Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 01.janvārī un ir spēkā līdz 2010.gada      31.janvārim.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei