21.§ Par grozījumiem Balvu rajona Vīksnas pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumā „Par lauku apvidus zemes piekritību Vīksnas pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz Latgales reģionālās nodaļas Valsts zemes dienesta 27.11.2009. vēstuli Nr.2-04-L/3021 ”Par zemes vienību piekritību”, un, ņemot vērā to, ka Balvu novada pašvaldība ir Balvu rajona Vīksnas pagasta padomes saistību un tiesību pārņēmēja, un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR-10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Sarmīte Cunska), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1. Veikt grozījumus Balvu rajona Vīksnas pagasta padomes 2008.gada 30.septembra lēmumā „Par lauku apvidus zemes piekritību Vīksnas pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”(sēdes protokols Nr.11, 7.§) 1.2.punktā:
1.1. Izslēgt no 1.2.punkta zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3894 003 0232, 1,5 ha kopplatībā, 3894 003 0236, 1,2 ha kopplatībā (precizējot platību uz 0,5 ha) un 3894 002 0169, 6,5 ha kopplatībā (precizējot platību uz 3,1 ha). Minētās zemes vienības ar Balvu rajona Vīksnas pagasta padomes 2008.gada 30.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, 4§) „Par pagasta ceļa posmu nodošanu valstij LR Zemkopības Ministrijas personā bez atlīdzības”, ir nodotas valstij.
 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei