9.§ Par Balvu novada pašvaldības 2009. Gada 12.novembra saistošo noteikumu nr.13 „Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Balvu novadā” precizēšanu

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:08

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 43. panta III daļu, kurā ir noteikts, ka Dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi, 15.panta I daļas 11.punktu, kurā pašvaldībai ir uzdots izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, Autopārvadājumu likuma 35. panta I daļu, kura nosaka, ka pašvaldība apstiprina licencēšanas noteikumus un vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu un 39. panta V daļu, kura uzdod pašvaldībām noteikt maksimālo maksu par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru, likuma „Par pašvaldībām” 45.panta IV daļu, kura paredz, ka dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus un, ņemot vērā LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2009.gada 14.decembra vēstuli Nr.2-13/15721/8698, kurā tiek lūgts precizēt 2009.gada 12.novembrī pieņemto saistošo noteikumu Nr.13 „Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Balvu novadā” izdošanas pilnvarojumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Sandis Puks, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1.      Veikt šādus precizējumus Balvu novada pašvaldības 2009.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Balvu novadā” (turpmāk - Noteikumi):
1.1.     Noteikumu izdošanas tiesisko pamatu izteikt šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Latvijas Republikas Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu un 39.panta 5 daļu”.
 
2.      Precizētos saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
 
3.      Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei