23.§ Par licences izsniegšanu Modrim Dupužam pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru

Kategorija: 29.12.2009., protokols Nr.22
Trešdiena, 03 Februāris 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:05

Pamatojoties uz Autopārvadājumu likuma 35.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz pašvaldība, 35.panta 2.daļu, kas nosaka, ka speciāla atļauja (licence) dod tiesības veikt vieglo taksometru pārvadājumus tikai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā un Modra Dupuža 17.09.2009. iesniegumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 10 (Jānis Trupovnieks, Aivars Kindzuls, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Sandis Puks, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1.      Izsniegt licenci Modrim Dupužam, dzīvesvietas adrese ****, pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru Balvu novada teritorijā, nosakot licences derīguma termiņu no 2010.gada 02.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim.
2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei